Här hittar du tips och exempel på fallgropar och feltolkningar när du ska tolka läkemedelsstatistiken. Läs all information innan du börjar använda statistikdatabasen.

Du får även viktig information genom att klicka på symbolen  på statistikdatabasens valsida (där du väljer ATC-koder, åldersgrupp etcetera).

 

Ta hjälp om du är osäker
Ta hjälp av någon som kan området och har förståelse för ATC-systemet och känner till om något hänt inom området. Här är exempel:

  • Ring oss på Socialstyrelsen för att få hjälp att hitta rätt person.
  • Det finns personer vid varje läkemedelskommitté i landet som dels kan ge en lokal vinkling, dels kan ge förslag på lämpliga kontaktpersoner som möter berörd patientgrupp.
  • Ta kontakt med NEPI (Nätverk för läkemedelsepidemiologi).

Begränsningar i statistiken

Tänk på helheten när du drar slutsatser
Tänk på helheten när du studerar statistiken för enskilda läkemedelssubstanser eller läkemedelsgrupper. Till exempel om förskrivningen av en viss substans har ökat över tid och om det finns andra läkemedel med samma användningsområde som har minskat under samma period. Detta kan ge viktig information för att förstå helhetsbilden. Till exempel under en tioårsperiod femdubblades antalet patienter med oxikodon, en typ av starka smärtstillande. Under motsvarande period minskade antalet patienter med tramadol och dextropropoxifen, även dessa starka smärtstillande läkemedel. Sett till hela gruppen av starka smärtstillande läkemedel har användningen legat på en stabil nivå under perioden.

Antal patienter är alla som någon gång under året hämtat ut läkemedlet
Antal patienter definieras som antal individer som minst en gång under kalenderåret eller månaden hämtat ut ett läkemedel på apotek. Det är inte likställt med antal patienter som kontinuerligt använder läkemedlet. Antal patienter på ett år överskattar således antal patienter som just idag använder ett visst läkemedel. På grund av hur befolkning och patientens ålder är definerade kan antalet patienter för vissa urval och åldersgrupper överstiga antalet i befolkningen.

Summera inte antal patienter över läkemedelsgrupper
När du väljer ut flera läkemedel eller läkemedelsgrupper i databasen samtidigt kan inte antalet patienter summeras mellan dem. Detta eftersom en patient kan ha hämtat ut fler än ett av de utvalda läkemedlen och därför skulle dubbelräknas. Av samma anledning går det inte att summera antalet patienter över olika år eller månader.

Avsaknad av personuppgifter påverkar utfallet
Bortfallet av personuppgifter i läkemedelsregistret kan skilja sig åt för olika läkemedel. För till exempel läkemedel mot infektionssjukdomar och mot parasitsjukdomar är bortfallet av personnummer, kön, ålder och folkbokföringsort större än genomsnittet och detta gör att antal patienter kan underskattas i dessa grupper. Fullständiga personnummer saknas också för läkemedel utlämnade enligt Smittskyddslagen och för utländska medborgare.

Använd måtten ”per 1000 invånare” vid jämförelser
Kom ihåg att använda måtten ”per 1000 invånare” vid till exempel jämförelser över tid eller mellan län för att ta hänsyn till befolkningsstorleken. På grund av hur befolkning och patientens ålder är definerade kan antalet patienter per 1000 invånare för vissa urval och åldersgrupper överstiga 1000.

Antal expedieringar är större vid dosexpedierade recept
Antalet expedieringar skiljer sig åt mellan uttag av hela förpackningar och dosexpedierade läkemedel. Dosexpediering innebär att läkemedel tas ut ur sin originalförpackning och läggs i dospåsar, så att alla läkemedel som en person ska inta vid samma tillfälle ligger i samma dospåse. Dospåsarna levereras normalt för 14 dagars bruk i taget.

Ett läkemedel som hämtas ut på vanligt recept (hela förpackningar) kan som jämförelse avse upp till tre månaders förbrukning och därför hämtas de ut betydligt mer sällan. Äldre personer har i större utsträckning dosexpedierade läkemedel och har därmed fler expedieringar för samma mängd uthämtat läkemedel än yngre personer.

Statistik på antal expedieringar kan vara svår att tolka om läkemedlet förskrivs i väldigt varierande mängder/volymer.